stvolovye-kletki-pupovinnoj-krovi3
stvolovye-kletki-pupovinnoj-krovistvolovye-kletki-pupovinnoj-krovi1stvolovye-kletki-pupovinnoj-krovi2stvolovye-kletki-pupovinnoj-krovi3ctvolovye-kletki-zubov

Cтволовые клетки пуповинной крови

4500,00

Cтволовые клетки пуповинной крови 4500€
+ Дополнительная услуга забор плаценты 500€

Дополнительная информация

Cтволовые клетки

Cтволовые клетки пуповинной крови, Cтволовые клетки пуповинной крови + забор плаценты